top of page

กลุ่มงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาประกอบกันจนได้ยานพาหนะเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เนื่องจากเราทราบเป็นอย่างดีว่า ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่สามารถประเมินค่าได้ ดังนั้น การใส่ใจถึงรายละเอียดและคุณภาพตัวรถจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

10000 ลิตร-lw.png

01

รถดับเพลิงติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์สำหรับการดับเพลิงตามมาตรฐานระดับท้องถิ่น โรงงาน อาคารและมาตรฐานสากล

02

รถตรวจการณ์ช่วยดับเพลิงสำหรับเป็นด่านหน้าเข้าถึงแหล่งกำเนิดไฟอย่างรวดเร็ว ตามตรอก ซอก ซอย เพื่อดับเพลิงป้องกันความเสียหายในวงกว้าง

STC.01-รถตรวจการณ์.jpg
7000 ลิตร-lw.png

03

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ช่วยทั้งการดับเพลิง ลำเลียงน้ำ รดน้ำต้นไม้ ลาดน้ำพรมถนน แบบอเนกประสงค์ ทั้งสามารถช่วยการดับเพลิงในเบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียหายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น

04

รถดับเพลิงติดกระเช้าสามารถกู้ภัยได้ในที่สูงเพื่อช่วยบุคคลในที่สูง ความสูงอาคารไม่น้อยกว่า 4 ชั้นหรือ 12 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น

12000 ลิตรกระเช้า-lw.png
9 ดวง-lw.png

05

รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง สำหรับช่วยงานกู้ภัยโดยอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยอุปกรณ์ตัดถ่างและช่วยชีวิตมาตรฐานสากล อีกทั้งสามารถเพิ่มระบบดับเพลิงช่วยได้ด้วย

06

รถดับเพลิงแบบบันไดเลื่อนมีทั้งแบบบุคคลบังคับและอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติงานในที่สูงได้ตั้งแต่ 18 - 90 เมตร โดยมีทั้งรูปแบบผลิตภายในประเทศหรือนำเข้าจากทวีปเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา

15 เมตร-lw.png
bottom of page