top of page

ให้เช่ารถพร้อมคนขับ

เรามีบริการให้เช่ารถทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยท่านไม่จำเป็นต้องซื้อไปบำรุงรักษาเอง เพื่อความประหยัด
timeline_25630909_225755.jpg

01

ให้เช่ารถดับเพลิง

เรามีรถดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร สำหรับช่วยป้องกันอัคคีภัย อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการทำความสะอาดอาคาร ถนน สิ่งก่อสร้างอื่นๆได้ อย่างมากประโยชน์ 

02

ให้เช่ารถบรรทุกขยะอัดท้าย

เรามีบริการให้เช่ารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และ

เข้าตามตรอก ซอก ซอย ได้อย่างสะดวก หรือนำไปสำรอง

ระหว่างนำคันเก่าไปซ่อมบำรุงได้

6 ลบ.เมตร-lw.png
bottom of page