top of page

ให้เช่ารถพร้อมคนขับ

เรามีบริการให้เช่ารถทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยท่านไม่จำเป็นต้องซื้อไปบำรุงรักษาเอง เพื่อความประหยัด
timeline_25630909_225755.jpg

เรามีรถดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สำหรับช่วยป้องกันอัคคีภัย อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการทำความสะอาดอาคาร ถนน สิ่งก่อสร้างอื่นๆได้ อย่างมากประโยชน์ 

bottom of page