top of page

กลุ่มงานด้านกองช่าง

เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ช่วยสนับสนุนการทำงานด้านก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข และอำนวยความสะดวกให้การทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
รถรดน้ำต้นไม้

07

รถดับเพลิงติดกระเช้าสามารถกู้ภัยได้ในที่สูงเพื่อช่วยบุคคลในที่สูง ความสูงอาคารไม่น้อยกว่า 4 ชั้นหรือ 12 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น

08

รถตรวจการณ์ช่วยดับเพลิงสำหรับเป็นด่านหน้าเข้าถึงแหล่งกำเนิดไฟอย่างรวดเร็ว ตามตรอก ซอก ซอย เพื่อดับเพลิงป้องกันความเสียหายในวงกว้าง

รถฉีดล้างถนน
รถย่อยกิ่งไม้

09

รถย่อยกิ่งไม้

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ช่วยทั้งการดับเพลิง ลำเลียงน้ำ รดน้ำต้นไม้ ลาดน้ำพรมถนน แบบอเนกประสงค์ ทั้งสามารถช่วยการดับเพลิงในเบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียหายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น

10

รถดับเพลิงติดกระเช้าสามารถกู้ภัยได้ในที่สูงเพื่อช่วยบุคคลในที่สูง ความสูงอาคารไม่น้อยกว่า 4 ชั้นหรือ 12 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น

14 ลบ.เมตร-lw.png

11

รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง สำหรับช่วยงานกู้ภัยโดยอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยอุปกรณ์ตัดถ่างและช่วยชีวิตมาตรฐานสากล อีกทั้งสามารถเพิ่มระบบดับเพลิงช่วยได้ด้วย

10 ลบ.หลา-lw.png

12

รถดับเพลิงแบบบันไดเลื่อนมีทั้งแบบบุคคลบังคับและอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติงานในที่สูงได้ตั้งแต่ 18 - 90 เมตร โดยมีทั้งรูปแบบผลิตภายในประเทศหรือนำเข้าจากทวีปเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา

8 ลบ.หลา-lw.png
รถขยะคัดแยก

13

รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง สำหรับช่วยงานกู้ภัยโดยอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยอุปกรณ์ตัดถ่างและช่วยชีวิตมาตรฐานสากล อีกทั้งสามารถเพิ่มระบบดับเพลิงช่วยได้ด้วย

14

รถดับเพลิงแบบบันไดเลื่อนมีทั้งแบบบุคคลบังคับและอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติงานในที่สูงได้ตั้งแต่ 18 - 90 เมตร โดยมีทั้งรูปแบบผลิตภายในประเทศหรือนำเข้าจากทวีปเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา

5 ลบ.เมตร-lw.png
รถดูดสิ่งโสโครก

15

รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง สำหรับช่วยงานกู้ภัยโดยอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยอุปกรณ์ตัดถ่างและช่วยชีวิตมาตรฐานสากล อีกทั้งสามารถเพิ่มระบบดับเพลิงช่วยได้ด้วย

16

รถดับเพลิงแบบบันไดเลื่อนมีทั้งแบบบุคคลบังคับและอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติงานในที่สูงได้ตั้งแต่ 18 - 90 เมตร โดยมีทั้งรูปแบบผลิตภายในประเทศหรือนำเข้าจากทวีปเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา

3000 ลิตร-lw.png
รถสุขาเคลื่อนที่

17

รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง สำหรับช่วยงานกู้ภัยโดยอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยอุปกรณ์ตัดถ่างและช่วยชีวิตมาตรฐานสากล อีกทั้งสามารถเพิ่มระบบดับเพลิงช่วยได้ด้วย

18

รถดับเพลิงแบบบันไดเลื่อนมีทั้งแบบบุคคลบังคับและอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติงานในที่สูงได้ตั้งแต่ 18 - 90 เมตร โดยมีทั้งรูปแบบผลิตภายในประเทศหรือนำเข้าจากทวีปเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา

รถตัดหญ้าไหล่ทาง
bottom of page