DEALER/DISTRIBUTOR

การขอสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการชนิดผูกพันและตัวแทนจำหน่ายแบบไม่ผูกพัน ตามรายละเอียดดังนี้:

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

1. ผู้สมัครเป็นผู้จัดจำหน่ายต้องวางเงินค้ำประกันผู้จัดจำหน่ายรายปี

  เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะพยายาม

  ทำยอดขายให้แก่โรงงานได้ไม่น้อยกว่า 30 คัน ต่อปี ในวันทำ

  สัญญาโดยจะได้รับเงินคืนเมื่อทำตามเงื่อนไขชนิดปีต่อปีได้ 

2. ผู้สมัครต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย

    และไม่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาแก่โรงงานทุกด้าน

3. ผู้แทนจำหน่ายจะได้รับสิทธิในการให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกแก่

   ลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนได้รับการแนะนำในผลิตภัณฑ์

  หรือบริการใหม่ๆของโรงงาน

4. ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนไม่มีสิทธิ์ในการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

   ช่วงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบางชิ้นส่วนหรือทั้งหมด

5. ผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถนำข้อมูลและราคาของโรงงานไปเผย

  แพร่ให้แก่ผู้อื่น ตลอดจนตัวแทนจำหน่ายรายอื่นได้ เพื่อมาตรฐาน

  และการแข่งขันกันอย่างเสรี

6. โรงงานสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาให้กับผู้จัดจำหน่ายแตกต่าง

    กันไปตามเงื่อนไขแห่งคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ตลอด

    จนระยะเวลาในการรับประกันสินค้าและคุณภาพของชิ้นส่วน โดย

    มิต้องแจ้งให้ผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆทราบ

 

ท่านได้ทราบถึงกฎ ระเบียบการเป็นผู้จัดจำหน่ายดีแล้ว จึงได้กรอกข้อมูลการสมัครข้างท้ายนี้ และมีผลสมบูรณ์นับจากวันที่ได้ออกหนังสือแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายเรียบร้อย โดยมีการเซนชื่อพร้อมประทับตราของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ตัวแทนจำหน่ายรายครั้ง

1. ผู้สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องวางเงินค้ำประกันผู้จัดจำหน่ายต่อ

   ครั้งในการออกเอกสารรับรองครั้งละ 5,000 บาท โดยโอนเข้า

   บัญชี บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาพานทอง

   เลขที่บัญชี 882-0-08492-9 พร้อมแนบสลิปมาพร้อมการขอเอก

   สารทุกครั้ง และกรณีที่สั่งซื้อ/จ้าง จะนำยอดเงินดังกล่าวไปเป็น

   ส่วนลดการค้า เว้นแต่กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายไม่สั่งซื้อ/จ้างใน

   เวลา 90 วันนับจากวันที่ออกหนังสือแต่งตั้ง ทางโรงงานจะยึดไว้

   เป็นเงิน 3,000 บาท และจะทำการคืนเงินส่วนต่าง 2,000 บาทให้

   แก่ตัวแทนจำหน่ายผ่านทางบัญชีนิติบุคคลนั้นๆ เท่านั้น

2. ผู้สมัครต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย

    และไม่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาแก่โรงงานทุกด้าน

3. ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนไม่มีสิทธิ์ในการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

   ช่วงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบางชิ้นส่วนหรือทั้งหมด

4. ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถนำข้อมูลและราคาของโรงงานไปเผย

  แพร่ให้แก่ผู้อื่น ตลอดจนตัวแทนจำหน่ายรายอื่นได้ เพื่อมาตรฐาน

  และการแข่งขันกันอย่างเสรี

5. โรงงานสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาให้กับผู้จัดจำหน่ายแตกต่าง

    กันไปตามเงื่อนไขแห่งคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ตลอด

    จนระยะเวลาในการรับประกันสินค้าและคุณภาพของชิ้นส่วน โดย

    มิต้องแจ้งให้ผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆทราบ

6. ตัวแทนจำหน่ายต้องแจ้งชื่อลูกค้าช่วง หรือแหล่งที่ต้องการนำ

   สินค้าไปจำหน่ายช่วงให้ทราบ พร้อมแนบเอกสารแสดงหลักฐาน

   ความประสงค์ในการจัดซื้อ/จ้างจากลูกค้าให้โรงงานทราบ ตลอด

   จนสเปค/รายละเอียด พร้อมเงื่อนไขอื่นๆที่จำเป็น เพื่อประเมิน

   ราคาสำหรับทำใบเสนอราคาด้วย

ท่านได้ทราบถึงกฎ ระเบียบการเป็นตัวจำหน่ายดีแล้ว จึงได้กรอกข้อมูลการสมัครข้างท้ายนี้ และมีผลสมบูรณ์นับจากวันที่ได้ออกหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเรียบร้อย โดยมีการเซนชื่อพร้อมประทับตราของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ติดต่อเรา Contact us

084-8888-901

เรามีศูนย์บริการรองรับลูกค้าทุกท่านตามจุดต่างๆ

ศูนย์บริการ Service Center

ชลบุรี  Chonburi

นครปฐม Nakonpathom

ภูเก็ต  Phuket

ระยอง  Rayong

ขอนแก่น  Konkean

นครราชสีมา Nakonratchasima

พิษณุโลก Phitsanulok

ลำปาง Lampang

​© 2020 copy right by Sripinong truck co., ltd.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

จำนวนผู้ชม