top of page

รถสุขาเคลื่อนที่

รถสุขาเคลื่อนที่

รถสุขาเคลื่อนที่ 

รถสุขาเคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชนในงานเทศกาลหรืองานเฉพาะกิจนอกสถานที่ เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจ ต่อประชาชนทั้งในท้องถิ่นหรือต่างถิ่น ให้ท่านเหล่านั้นประทับใจในความพร้อมสำหรับการบริการที่ดีของท่าน ภายรถในแบ่งเป็นท้องสุขาหญิง และชายพร้อมระบบระบายอากาศและเครื่องกำเนิดไฟ

bottom of page